Exhibitions

WANGZI SOLO SHOW 2011: PARABOLA

Exhibition Dates:2011.1.24-2011.3.1

Curated by JIANCUI

Sub venue:  “Nan Jiang” Xinjiang restaurant, No.120 Gu Lou East Street

Pruduced by Maryinn, TimeOut Beijing(chn), Yugong Yishan , Underground Kidz, , School, Gang of Gin