GUITAR CHINA 12TH ANNIVERSARY

WEN LIN, CHEN LEI, KERMAN, YAO LIN, JI YUAN, SONG YANG, JI YUAN, KANG KANG, ZHU JIAMING, WANG LEI, LIU BOCHEN, ZHU MINGHUA, LI YUE, ZHANG LIANG

  • Start:
  • Tickets: Free Entry (Lonin www.guitarchian.com or 关注 weibo@吉他中国