Archives for: December 13, 2010

Folk Rescue – Help Tong Yan Beat Lukemia

[ December 19, 2010; 12:00 am to 11:00 pm. ] Performances by: Xiao He, Wan Xiaoli, Li Zhi, Zhang Weiwei and Guo Long, Zhou Yunpeng, Xiongxiong Zuoye

  • Start: 12:00 am
  • Tickets: Rmb 100

  • Join our Newsletter!